Die ontstaan van Die Dameskring Beursfonds

 

Die Dameskring Beursfonds is tydens die 2010 Beraad gestig. Daar word bepaal dat alle fondse sover moontlik jaarliks toegeken moet word, wat beteken dat daar elke jaar van vooraf begin word om geld in die fonds te stort.
Ons is trots daarop om te kan sê dat ons die afgelope paar jaar finansiële hulp van ongeveer R10 000 per student kon bydra tot ons lede, hulle kinders of kleinkinders se studies!
Die Uitvoerende Bestuur vra van elke lid om jaarliks ‘n bedrag van ten minste R40.00 by te dra tot die fonds.
BYDRAE TOT DIE FONDS IS WEL VRYWILLIG.
Die bydra moet hoofkantoor voor die einde van Augustus bereik om die Uitvoerende Bestuur in staat te stel om die toekenning,s asook hoeveel geld vir elke kandidaat beskikbaar is, teen Oktober elke jaar te bepaal en deur te gee.
Kriteria vir die aansoek om die Beursfonds is opgestel en word jaarliks hersien.
Aansoekvorms is by hoofkantoor beskikbaar en die sluitingsdatum is teen 30 September van elke jaar. Tydens die Oktober Uitvoerende Bestuurvergadering doen die Bemarkings- en Projektekomitee die toekennings, waarna dit aan die Uitvoerende Bestuur voorgelê word vir finale goedkeuring.

Brief van dankbare ouma van n Beursfondsstudent 2019

Beursfondsaansoekvorm hersien en goedgekeur Junie 2019

Beursfondskriteria hersien en goedgekeur Junie 2019

Aansoeke vir 2020 open 1 Julie 2019 / Sluitingsdatum: 30 September 2019

In 2020 wil ons graag bydra tot ‘n gestremde persoon se tersiêre opleiding!

Kontak ons